Naručite


Dodatna stranica
Fotogalerija (
Audio / Video player na sajtu
Kalendar (Lista događaja)
Strani govorni jezik
Forma za prijavu
Google mapa sa prikazom lokacije
Foto slider
Forum
Brojač poseta na sajtu
Live chat sa operaterom
Preuzimanje i postavljanje dokumenata na sajt
Analitika posete sajta (Google analytics)
Reklamni baner
Web hosting
Registracija i zakup domena na godinu dana
Reklamna kampanja na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)
Dodatna SEO optimizacija sajta (za pretraživače)
Mesečno ažuriranje sajta (minimum 6 meseci)
Rad Web programera na sajtu
Izrada rezervne kopije sajta

0
* Obavezno

Hvala Vam na podnetom zahtevu ! – L E M O N . R S